Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչություն

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ` Ռուբեն Տիգրանյան

  էլ. փոստ

1. Իրագործում է բնակչության պետական սոցիալական ապահովության ծրագրերը, կազմակերպում է մարզային ենթակայության սոցիալական ապահովության հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեությունը, վերահսկում է մարզի տարածքում սոցիալական ապահովության ոչ պետական կազմակերպությունների գործունեության համապատասխանությունը օրենսդրությանը.
2. Կազմակերպում է սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակչության հաշվառումը, համակարգում է մարդասիրական օգնության բաշխումը
3. Աջակցում է գործազուրկների հաշվառման և բնակչության զբաղվածության հետ կապված խնդիրների լուծմանը
4. Աջակցում է պետական կենսաթոշակների և նպաստների նշանակման ու վճարման կազմակերպման աշխատանքներին
5. Աջակցում է սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը
6. Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության մարմնի, մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման աղբյուրների, բնակելի շենքերի, դպրոցների և այլ օբյեկտների սանիտարական վիճակի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում
7. Աջակցում է զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքներին անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելուն
8. Բնակարանի կարիք ունեցող փախստականների, զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքներին հերթագրում
9. Իրագործում է պետական առողջապահական ծրագրերը, կազմակերպում մարզային ենթակայության պետական առողջապահական հաստատությունների աշխատանքը, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է բնակչության անվճար բուժօգնության իրականացումը, վերահսկում է ոչ պետական առողջապահական հաստատությունների գործունեության համապատասխան ությունը օրենսդրությանը:
10. Մարզի տարածքում կազմակերպում և իրականացնում է հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումներ, կազմակերպում է սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման նպատակով
11. Աջակցում է պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության մարմիններին`բնակավայրերի ջրամատակարարման աղբյուրների, բնակելի շենքերի, դպրոցների և այլ օբյեկտների սանիտարական վիճակի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելիս,
12. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի իրականացում
13. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական ծրագրի իրականացում
14. Մարզի ԱԱՊ համակարգում հավաքագրված բնակչության մարզային ավտոմատացված ռեգիստրի (բազայի) ստեղծում և թարմացում
15. Բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստական ընտանիքներին անհատույց հատկացնելու գործընթացի կազմակերպում
16. Մարզի սոցիալական աջակցության պետական ծրագրերի իրականացում և համակարգում, աջակցություն սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններին` սոցիալական ծրագրեր իրականացնելիս
17. Ծննդօգնության պետական հավաստագրի ներդրման գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում
18. Բժշկական հաստատություններում դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման, բաշխման, պահպանման և հաշվառման աշխատանքների իրականացում
19. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի իրավունքի հիմքերի ուսումնասիրություն
20. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի տրամադրելու կարգի և չափի ապահովում: Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունքի հիմքերի ուսումնասիրություն
21. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի տրամադրելու կարգի և չափի ապահովում
22. Պարտադիր կենսաթոշակային սոցիալական ապահովագրության ենթակա և կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց իրավունքի իրականացման ապահովում: Աջակցություն կենսաթոշակի իրավունքից օգտվելու հարցում
23. Աջակցություն աշխատանքային խեղման կամ մասնագիտական հիվանդության հետևանքով հաշմանդամ ճանաչված անձի կենսաթոշակի իրավունքի ապահովման հարցում, աջակցություն հաշմանդամության կենսաթոշակի իրավունքի ապահովման հարցում
24. Աջակցություն կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի իրավունքի ապահովման հարցում
25. Աջակցություն ծերության սոցիալական կենսաթոշակի իրավունքի ապահովման հարցում:
26. Աջակցություն հաշմանդամության սոցիալական կենսաթոշակի իրավունքի ապահովման հարցում
27. Աջակցություն կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի իրավունքի ապահովման հարցում: Առանձնապես վնասակար, առանձնապես ծանր, վնասակար պայմաններում աշխատելու և երկարամյա ծառայության համար տրվող մասնակի կենսաթոշակի իրավունքի ապահովման հարցում: Կենսաթոշակին վերաբերող որոշումների բողոքարկման իրավունքի ապահովում: Պատասխանատվություն կենսաթոշակային ապահովության օրենսդրության խախտման դեպքում:
28. Քաղաքացիների կողմից սոցիալական քարտ հատկացնելու համար տվյալների հաշվառում: Չզբաղված, աշխատանք փնտրող անձանց հաշվառման վերահսկողություն,տվյալներ ներկայացնելը: Քաղաքացիներին սոցիալական քարտ հատկացնելը կամ սոցիալական քարտ հատկացնելը մերժելը, սոցիալական քարտին վերաբերող որոշումների բողոքարկումը
29. Չզբաղված, աշխատանք փնտրող անձանց հաշվառման վերահսկողություն,
30. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող փախստական բնակչության հաշվառման, սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում փախստականներին մարդասիրական օգնությունների բաշխման աշխատանքների վերահսկման իրականացում
31. Փախստականների համար կառուցված բնակարանների սեփականության իրավունքով հատկացման աշխատանքների իրականացում,
32. Փախստականների սոցիալ-տնտեսական երաշխիքների ապահովման իրականացում,
33. Հաշմանդամների վերականգնողական պարագաներով ապահովման աշխատանքների համակարգում,
34. Պետական նպաստների նշանակման, վճարման, վերահսկողություն:
35. Անապահովության գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում ամրագրված տվյալների պաշտպանություն
36. Պետական նպաստների նշանակման, վճարման, վերահսկողություն:
37. Գյուղական համայնքների անապահով ընտանիքների գազամատակարարման ապահովման ծրագրի իրականացում,
38. Բնակարանի կարք ունեցող փախստականների հաշվառման իրականացում
39. Սոց. աջակցության խորհրդի գործունեություան իրականացում,
40. Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների աշխատանքների կանոնակարգում,
41. Չզբաղված, աշխատանք փնտրող անձանց հաշվառման վերահսկողություն
42. Վերստուգողների մրցույթների կազմակերպում և անցկացում
43. Բուժհաստատությունների գործունեության ծավալների համապատասխանելիություն: Բժիշկների և միջին բուժանձնակազմի վերապատրաստման, վերամասնագիտացման գործընթացի իրականացում` ըստ ՀՀ ԱՆ ազգային ինստիտուտի ժամանակացույցի:
44. Իրականացնում է բուժհաստատությունների կողմից բնակչության սոցիալական անապահով և առանձին /հատուկ/ խմբերին տրամադրվող անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով հատկացված դեղորայքի վերահսկում
45. Մասնակցում է մուրացկանության և թափառաշրջության խնդիրների լուծման,ինչպես նաև դրանց կանխարգելման ուղղությամբ այլ մարմինների կողմից ծրագրերի իրականացման աշխատնքներին
46. Հաստատում է սոցիալական աջակցության խորհրդի անհատական կազմը
47. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների տրամադրման վերահսկում
48. Բարդ և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցվող բժշկական ծառայությունների ուղեգրման վերահսկում
49. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում դիսպանսերային բուժօգնության և կազմ-մեթոդական աշխատանքների ապահովում
50. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում առաջնային /ամբուլատոր-պոլիկլնիկական/ բուժօգնության ապահովում
51. Առողջության առաջնային պահմանման օղակում բուժօգնության որակը ապահովելու համակարգի ներդրում
52. Մարզպետարանի ենթակայության տակ գտնվող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր տնօրենների և վերստուգողների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների կազմակերպում և արդյունքների մասին ՀՀ առողջապահության նախարարություն տեղեկացում
53. Իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության տակ գտնվող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր տնօրենների ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքները
54. Զինված ուժերի զորահավաքային պատրաստության և զորակոչի իրականացման զինծառայողների, պահեստ արձակված անձանց, նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական, իրավական պաշտպանվածության ուղղությամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջների իրականացման նպատակով համապատասխան աշխատանքների կազմակերպում
55. պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնողական տեխնիկական կամ այլ միջոցների տրամադրում :


 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-11-30 11:48:46