Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Թափուր աշխատատեղեր

Քաղաքացիական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին այաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 100-1.4-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 100-1.4-Ղ4-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 100-1.4-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ ՀՀ Տավուշի մարզպետարան (ք. Իջևան, Սահմանադրության 1) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. դիմում (ձևը լրացվում է տեղում),
2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով,
6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020 թվականի հուլիսի 7-ից մինչև 2020 թվականի հուլիսի 17-ը ներառյալ՝ աշխատանքային օրերին: Դիմումները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ընդունվում են ժամը 10:00-ից 15:00-ը:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 11:00-ին, ՀՀ Տավուշի մարզպետարան (ք. Իջևան, Սահմանադրության 1):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 11:00-ին, ՀՀ Տավուշի մարզպետարան (ք. Իջևան, Սահմանադրության 1):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 256623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

• Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 1-10, 15-27, 28, 30-36, 37, 41-49, 50-55, 65, 74-78, 86 հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ` 2-4, 6, 7, 9-12, 15-24, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807
• «Նորմատիվ իրավական ակտի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 2, 3, 19, 20, 22, 23, 26 հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130648
• «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հոդվածներ՝ 1- 18, 19,21 հղումը՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=325
• «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք հոդված 3,10 հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76714
• «Կրթության մասին » օրենք. ՀՀ օրենքի հոդվածներ՝ 5-րդ գլուխ, 3,10, 13, 32, 33, 38 հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130648
• «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. հոդված՝ 19 հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130648
• «Հանրարթության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 8,21,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120842
• «Մշակույթային օրենսդրության հիմունքների մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 6,23 հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121863
• «Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 1-11
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121863
• «Մանկապանեկան սպորտի մասին» ՀՀ օրենք հոդված՝ 22 հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121863
• «Պետական ոչ առևտրական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք հոդված՝ 7, 9, 11, 12, 17, 18 հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121863

• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012, հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx
• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

• «Աշխատակազմի կառավարում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf

• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf

• «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել ՀՀ Տավուշի մարզպետարան (հասցե՝ ք. Իջևան, Սահմանադրության 1, հեռախոսահամար՝ 0263 4 22 20, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ tavush.andznakazm@mta.gov.am):

 

 

 

 

 

Հավելված N25
ՀայաստանիՀանրապետության
Տավուշիմարզպետարանի
Գլխավորքարտուղարի
2019թ. նոյեմբերի 27-ի N 880 - Ա հրամանով

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

I Ընդհանուրդրույթներ
1.1 Պաշտոնիանվանումը, ծածկագիրը
ՀայաստանիՀանրապետությանՏավուշիմարզպետարանի /այսուհետՄարզպետարան/կրթության, մշակույթի և սպորտիվարչության /այսուհետՎարչություն/ պետ100-1.4-Ղ4-1/
1.2 Ենթակաևհաշվետուէ՝
Վարչությանպետըանմիջականորենենթակաևհաշվետուէմարզպետին:
1.3 Ենթակաևհաշվետուաշխատողներ՝
Վարչությանպետին անմիջականորենենթակաևհաշվետու են վարչության գլխավոր մասնագետները և ավագ մասնագետը:
1.4Փոխարինողպաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները
Վարչությանպետի բացակայությանդեպքումնրան փոխարինումէգլխավորմասնագետներիցմեկը:
1.5 Աշխատավայրը՝
Հասցե՝ՀայաստանիՀանրապետությունՏավուշիմարզ, ք.Իջևան,Սահմանադրության 1:
2.Պաշտոնիբնութագիր
2.1 Աշխատանքիբնույթը, իրավունքները, պարտականությունները՝

Պաշտոնիգործառույթները՝
1. Կազմակերպում, ծրագրում, համակարգումևվերահսկումէվարչությանընթացիկգործունեությունը:
2. ԿատարումէՄարզպետիկողմիցվարվողքաղաքականությանմասով` Մարզպետի, իսկքաղաքացիականծառայությանղեկավարմանևկազմակերպմանմասով` Գլխավորքարտուղարիհանձնարարականները:
3. Պատասխանատվությունէկրումօրենքների, այլիրավականակտերիպահանջները, իրենվերապահվածլիազորություններըչկատարելուկամոչպատշաճկատարելու, կամգերազանցելու, ինչպեսնաևՎարչությանառջևդրվածխնդիրնրըևտրվածհանձնարարականներըչկատարելուկամոչպատշաճկատարելուհամար:
4. Համակարգումէմարզայինենթակայությանպետականուսումնականհաստատություններիգործունեությունը, ապահովումպետականհանրակրթականծրագրերիիրագործումը, իրականացնումուսումնականհաստատություններիգործունեությանվերահսկողությունը` ՀայաստանիՀանրապետությանԿրթությանևԳիտությաննախարարությանկողմիցհաստատվածկարգիհամաձայն:
5. Ապահովումէ մարզիտարածքումպետականկրթականքաղաքականությանիրականացումը:
6. Աջակցումէմարզիուսումնականհաստատություններիվերանորոգմանաշխատանքներին, նորհաստատություննրիհիմնադրմանդեպքում` կառուցմանևշահագործմանաշխատանքներին:
7. ՎերահսկումէնախադպրոցականևհանրակրթականուսումնականհաստատություններիկողմիցՀայաստանիՀանրապետությանկրթությանմասինևկրթությանպետականկառավարմանլիազորվածմարմնիընդունածնորմատիվակտերիկատարումը, ապահովում է կրթականևդաստիարակչականծրագրերիիրականացումը` պետականկրթականչափորոշիչներինհամապատասխան:
8. Իրականացնումէդպրոցականտարիքիերեխաներիհաշվառում, ապահովումնրանցընդգրկումնուսումնականհաստատություններում:
9. Մասնակցումէդպրոցներիկառավարմանխորհուրդներիձևավորմանը:
10. Կազմակերպումէմարզայինենթակայությանմշակութայինևսպորտայինհաստատություններիաշխատանքը, վերահսկումէմարզիտարածքումոչպետականմշակութայինևսպորտայինկազմակրպություններիգործունեությանհամապատասխանությունըօրենսդրությանը:
11. Իրականացնումէօրենքովսահմանվածլիազորություններպատմությանևմշակույթիհուշարձաններիպահպանությանևօգտագործմանուղղությամբ:
12. Համագործակցումէմարզիտարածքումգործողպետականգրանցումունեցողկրոնականկազմակերպություններիհետ:
13. Ապահովումէպետականմշակութայինքաղաքականությանիրագործումըմարզիտարածքում:
14. Համակարգումէմարզիտարածքումգործողմշակութայինդպրոցների, թատրոնների, պետականինքնագործհամույթների, գրադարանների, թանգարանների, ակումբների, խմբերիգործունեությունը:
15. Համակարգումէ մարզիերիտասարդությանհետտարվողաշխատանքները:
16. Հսկողությունէիրականացնումմարզիֆիզիկականկուլտուրայիևսպորտիբնագավառումպետականծրագրերիիրագործմանուղղությամբ, օժանդակումէհանրապետականմարզականմիջոցառումներիտարածաշրջանայինևմարզայինփուլերիկազմակերպմանևանցկացմանգործին:
17. Համակարգումէմարզիֆիզիկականկուլտուրայիևսպորտիոլորտիկազմակերպությունների (մարզականքոլեջ, մարզադպրոցներ, մարզականընկերություններ) գործունեությունը:
18. Աջակցությունէցուցաբերումմարզի, համայնքներիևմարզականկազմակերպություններթիմերին` հանրապետականևմիջազգայինմրցաշարերինլավագույնսմասնակցությաննպատակով:
19. Համակարգումէմանկապատանեկանսպորտիբնագավառումպետականիրավասումարմիններիևտեղականինքնակառավարմանմարմիններիհամապատասխանկառուցվածքայինստորաբաժանումներիհամատեղևհամաձայնեցվածգործունեությունը:
20. Մեթոդաբանականաջակցությունէցուցաբերումկրթականևմշակութայինհաստատություններին:
Իրավունքները`
• Վերահսկել մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը, այդթվումմարզի տարածքում ոչ պետական մշակութային և սպորտային կազմակրպությունների գործունեությունը։
• Համակարգել մարզի տարածքում գործող մշակութային դպրոցների, թատրոնների, պետական ինքնագործ համույթների, գրադարանների, թանգարանների, ակումբների, խմբերի գործունեությունը:
• Համագործակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների, երեխաների, կանանց և ընտանիքիպաշտպանությամբզբաղվողստորաբաժանմանև ՀԿ -ների հետ:
• Աջակցելմարզային ենթակայության մշակութային և սպորտային օբյեկտների կառուցման, հանգստի գոտիների ստեղծման, պահպանման ուշահագործման աշխատանքներին:
• Իրականացնելպետական մշակութային ծրագրերի իրականացմանն ուղղված աշխատանքնրը, աջակցում է մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատություններում մարզական պետական ծրագրերի իրականացումը:
• Կազմակերպել և անցկացնում է տարածքային, մարզային նշանակության մրցաշարեր, մարզիկներին նախապատրաստում հանրապետական և միջազգային մրցումներին։
• Հրավիրել խորհրդակցություններ, ժողովներ, կազմակերպել սեմինարներ։
• Ընդունել վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված որոշումներ։
• Համակարգել վարչության գործունեության որոշակի ոլորտներ:
Պարտականությունները`
• Համակարգել մարզային ենթակայության պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը, ապահովումպետական հանրակրթական ծրագրերի իրագործումը, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարության կողմից հաստատված կարգի համաձայն իրականացնում ուսումնական հաստատությունների գործունեության վերահսկողություն:
• Իրականացնել օրենքով սահմանված լիազորություններ մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման ուղղությամբ:
• Համագործակցել մարզի տարածքում գործող պետական գրանցում ունեցող կրոնական կազմակերպությունների հետ,ինչպես նաև համակարգումմարզի տարածքում գործող մշակութային դպրոցների, թատրոնների, պետական ինքնագործ համույթների, գրադարանների, թանգարանների, ակումբների, խմբերի գործունեությունը։
• Ապահովել դպրոցահասակ երեխաների ընդգրկումն ուսումնական հաստատություններում:
• Համագործակցել պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանությամբ զբաղվող կազմակերպություննրի հետ, ուսումնակ անհաստատություններում տանել համապատասխան աշխատանքներ, վեր հանել, բացահայտել մշակութային և սպորտային օբյեկտների շահագործման, պահպանման հետ կապված խնդիրները:
• Ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում պետական ծրագրերի իրագործման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների ժամանակին և պատշաճ կատարումը
• Աջակցել մարզի, համայնքների և մարզական կազմակերպություններ թիմերին` հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին լավագույնս մասնակցության նպատակով:
• Կատարել օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները։
3. Պաշտոնիններկայացվողպահանջներ
3.1 Կրթություն, որակավորման աստիճանը՝
Բարձրագույն կրթություն
3.2 Մասնագիտական գիատելիքներ՝
Ունի համապատասխան գործառույթների համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։
3.3Աշխատանքայինստաժ, աշխատանքիբնագավառումփորձը
Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ, կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ կրթության կամ մշակութի կամ սպորտի բնագավառի չորս տարվա աշխատանքային ստաժ:
3.4Անհրաժեշտկոմպետենցիաներ
Ընդհանրական կոմպետենցիաններ՝
1. Աշխատակազմիկառավարում
2. Քաղաքականությանվերլուծություն, մոնիթորինգ
3. Որոշումներիկայացում
4. Ծրագրերիկառավարում
5. Խնդրիլուծում
6. Բարեվարքություն
Ընտրանքային կոմպետենցիաններ՝
1. Կառավարումարտակարգիրավիճակներում
2. Բանակցություններիվարում
3. Փոփոխություններիկառավարում
4. Տարածքայինկառավարում
5. Հասարակությանհետկապերիապահովում
6. Ծառայություններիմատուցում
7. Բողոքներիբավարարում
8. Ելույթներինախապատրաստում և կազմակերպում
9. Փաստաթղթերինախապատրաստ
4. Կազմակերպականշրջանակ
4.1 Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար:
4.2 Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում։
4.3 Գործունեության ազդեցությունը
Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և քաղաքականության իրականացման ապահովման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն։
4.4 Շփումները և ներկայացուցչությունը
Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ՝ իր իրավասությունների շրջանակներում:
4.5 Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային ստորաբաժանման գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ կամ մասնակցում է այդ խնդիրների լուծմանը։

 

 

 

 

 

 

 

Հայտարարված է` 07.07.2020

Վերջին ժամկետը` 17.07.2020

Հասցե` ք. Իջեւան,← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-01-22 11:59:45