Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժին

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ` Թերեզա Սաֆարյան

, +374 263 42220   էլ. փոստ

. Բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում՝
ա) նախապատրաստում է անձնակազմի կա¬¬ռա¬վարման գծով Մարզպետի կարգա¬դրու-թյուն¬ների և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերը և դրանք ներկայացնում ստո-րագրման.
բ) իրականացնում է Մարզպետի կողմից ստորագրված կարգա¬դրու¬թյուն¬ների և Աշխա¬տա-կազմի ղեկավարի կողմից ստորագրված հրա¬¬¬¬մանների հաշ¬վա¬ռման, դրանց բնօրի¬նակ¬ների պահ-պանության և առաք¬ման հանձնելու աշխատանք¬նե¬րը.
գ) իրականացնում է Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի կադրային որոշումների մասին համապատասխան աշխատողներին տեղեկացնելու աշխա¬տանք¬նե¬րը.
դ) իրականացնում է Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի կող¬մից նշանակվող ան-ձա¬նց (այդ թվում՝ Մարզպետարանի կառավարման ներքո գտնվող պե¬տա¬կան ոչ առևտրային կազ¬-մա¬կերպությունների ղեկավարների և այլն), ինչպես նաև Աշխատակազմում քաղաքա¬ցիա¬կան ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն ժամ¬կե¬տա¬յին աշ¬խա¬տանքային պայ¬մա¬նա¬գրով զբաղեցնող անձանց անձնական գործերի վարման, հաշվառման, հանձնման-ընդու¬ն¬ման, պահպանման աշխատանքները.
ե) իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքային ստաժի հաշ¬վարկման աշխատանքները.
զ) քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-թյամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնում է Աշխատակազմի քաղաքա¬ցիա-կան ծառայողների գրանցամատյանային տվյալների հավաքագրման և դրանք Հայաստանի Հան-րապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ ներկայացնելու աշխատանք¬նե¬րը.
է) մասնակցում է Աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղա-քա¬ցիական ծառայության պաշտոնների անվա¬նա¬ցանկում փոփոխություններ կատարելու նա¬խա¬-պատ¬րաստ¬ման աշխատանքներին.
ը) Աշխատակազմի ստորաբաժանումների հետ համատեղ նախապատրաստում է քաղա¬քա-ցիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ կա¬տա¬րե¬լու նախա-գծեր և դրանք ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին.
թ) քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու¬թյամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի առաջատար և կրտսեր թա¬փուր պաշ¬տոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի նախապատրաստական աշխատանք¬նե¬րը.
ժ) քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու¬թյամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի առաջատար և կրտսեր պաշ¬տոններ զբաղեցնող քա¬ղա¬քացիական ծառայողների ատեստավորման նախա¬պատ¬րաս¬տա¬կան աշխատանքները.
ժա) ապահովում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբա-ղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի և քա¬ղա¬քացիական ծառայողների ատեստավորման Մարզպետարանի իրա¬վա¬սու¬թյունը սահմանող Հայաստանի Հանրա¬պե¬տու¬թյան օրենսդրու¬թյան բնագավառի հարցա¬շա¬րերի և հարցատոմսերի մշակման աշխատանքները.
ժբ) քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու¬թյամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնում է Աշխատակազմի առաջատար և կրտսեր թա-փուր պաշ¬տոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի և քաղաքացիական ծառայողների ատես¬տա¬¬վոր¬ման հարցա¬շա¬րերի հրապարակման աշխատանքները.
ժգ) կազմում է Աշխատակազմի տվյալ տարվա ընթացքում հերթական, ինչպես նաև ար¬տա-հերթ ատեստավորման ենթակա քաղաքացիական ծա¬ռա¬յող¬ների ցանկերը և դրանք ներ¬կա¬յաց¬նում Աշխատակազմի ղեկա¬վա¬րին.
ժդ) իրականացնում է Աշխատակազմի առաջատար և կրտսեր թա¬փուր պաշ¬տոններ զբա¬¬ղեց-նելու համար անցկացվող մրցույթի և այդ պաշտոնները զբաղեցնող քաղաքացիական ծա¬ռա¬յողների ատեստավորման ավարտից մեկ ժամ հետո տեսանելի ցու¬ցա¬նակի վրա մրցույ¬թի և ատես¬տավորման արդյունքների գրավոր բողոքի առկայության կամ բացա¬կայության մա¬սին տեղեկության հրապարակման աշխատանքները.
ժե) իրականացնում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում նշա¬¬¬նա¬-կելու մասին վարչական ակտը տեսանելի ցուցանակի վրա հրապարակելու աշխա¬տանք¬ները.
ժզ) քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու¬թյամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառա¬յող¬ների վերապատրաստման կազմակերպման աշխատանքները.
ժէ) հաշվառում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրենց կա¬տա¬¬¬րած աշխատանք¬նե¬րի մա¬սին ներկայացրած կիսամ¬յա¬կա¬¬յին հաշվետվու¬թյուն¬նե¬րը՝ անմի¬ջա¬¬կան ղեկավարների եզրակացություններով, ինչպես նաև Աշխա¬տա¬կազ¬մի ղեկավարի հանձ¬նա¬րարությամբ ուսումնասիրում է դրանք և ներկայացնում համապատասխան առա¬ջար¬կու¬թյուն¬¬¬ներ.
ժը) իրականացնում է Աշխատակազմում աշխատանքային, այդ թվում՝ ժամկետային, պայ¬¬մա-նա¬գրերի կնքման հետ կապված աշխատանքները.
ժթ) իրականացնում է Աշխատակազմում տեսանելի ցուցանակի վրա քաղաքացիական ծա-ռա¬յության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձանց վերաբերյալ տեղեկա¬նա¬լու մասին հայտարարության հրապարակման աշխատանքները.
ի) ապահովում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին Հա¬յաս¬տանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացների (քաղաքացիական ծա¬¬ռայության թափուր և ժամանակավոր թափուր պաշ¬տո¬նի մասին տեղեկացնելու, քաղաքա¬ցիա¬կան ծառայության պաշ¬տո¬նում նշանակելու, այդ թվում՝ արտամրցութային կարգով, քաղա¬քա¬¬ցիա¬կան ծառայության դա-սա¬յին աստիճան շնորհելու, կարգապահական տույժեր կիրա¬ռելու, ժամ¬¬¬կետային աշ¬խա¬տան¬քային պայմանագրեր կնքելու, քաղաքացիական ծառայության պաշ¬¬տոն զբա¬ղեց¬նելու առա¬վե¬լա¬գույն ժամկետի, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազա¬տե¬լու և այլն) ժամ¬կետների պահ¬պանման աշխատանքները.
իա) իրակա¬նաց¬նում է Աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքային կարգա¬պա¬հու¬թյան վերա¬հս¬կողու¬թյու¬նը.
իբ) ապահովում է Աշխատակազմի աշխատողների զինապարտության հաշվառումը և ամ-րա¬գրումը.
իգ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է գույքն ու եկամուտները հայտարարագրող Մարզպետարանի աշխատողների մասին տվյալ¬նե¬րը Հայաստանի Հանրապետության կառավա¬րու¬թյանն առընթեր հարկային պետական ծա¬ռա¬յություն ներկայացնելու աշխատանքները.
իդ) իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատողների սոցիալական քարտերի համա¬կար¬գի հետ կապված աշխատանքները.
իե) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամ¬կետ¬նում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչություն ներկայացնելու հա¬¬մար նախա¬պատ¬¬րաստում է Աշխատակազմի աշխատողների հետ կապված հաշ¬վե¬տվու¬թյունները.
իզ) ապահովում է Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից նշանակվող ան¬ձանց (այդ թվում՝ Մարզպետարանի կառավարման ներքո գտնվող պետական ոչ առևտրային կազ¬մա¬¬կեր-պությունների ղեկավարների և այլն) արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշ¬խա-տանքները.
իէ) իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի վարման աշխատանքները.
իը) Աշխատակազմի աշխատողներին տրամադրում է գործուղման վկայականներ.
իթ) ապահովում է Մարզպետարանում ուսումնական հաստա¬տու¬թյուն¬ների ուսանող¬նե¬րի պրակտիկայի կազմակերպումը.
իժ) անձնակազմի կառավարման հարցերով մեթոդական օժանդակություն է տրա¬մադրում Մարզպետարանի կառավարման ներքո գտնվող պետա¬կան ոչ առևտրային և այլ կազ¬մակեր¬պու¬-թյուններին.
լ) ապահովում է Աշխատակազմի աշխատողների ծառայողական վկա¬յա¬¬կան¬ների պատ-վիրումը և տրամադրում դրանք.
լա) իրականացնում է Աշխատակազմ մուտքի ժամանակավոր անցագրերի տրամադրման և հաշ¬վառ¬ման աշխատանքները.
լբ) իրականացնում է Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման հարցերով բողոք¬ների, դիմումների և առա¬¬¬¬¬ջարկությունների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և դրանց վերա¬բեր¬¬¬յալ առաջար¬կու¬թյուն¬¬¬¬ներ ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին.
լգ) իրականացնում է Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման գործառույթների ուսում¬-նասիրության, վեր¬լու¬ծական, վիճակագրական աշխատանքները և համապատասխան առա¬¬-ջարկություններ ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին.
լդ) Մարզպետին, Աշխատակազմի ղեկավարին և Հայաստանի Հանրա¬պե¬¬տու¬թյան քա¬ղա-քացիական ծառայության խորհրդին տրամադրում է քաղաքացիական ծառայության մասով անհ¬¬րա-ժեշտ տեղեկատվություն, այդ թվում՝ տեղեկատվավերլուծական հա¬մա¬կարգ¬չային ծրագ¬րե¬րի միջոցով.
լե) իրականացնում է իրավական այլ ակտերով սահ¬ման¬ված անձնակազմի կառա¬վար¬ման հետ կապված այլ գործառույթներ:


 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-11-27 16:44:22