Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Հայկ  Փաշինյան

Հայկ Փաշինյան

Մարզպետարանի ՏԻ եւ ՀԳՄ հարցերով վարչության պետի տեղակալ

Կենսագրություն

Ծնվել է 1963թ սեպտեմբերի 7-ին Իջևան քաղաքում ,ծառայողի ընտանիքում:

1970-1980թթ սովորել և ավարտել է Իջևանի ռուսական դպրոցը:

1980-1985թթ սովորել և ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեխանիկական ֆակուլտետը: 

1985-1989թթ աշխատել է Իջևանի գինու գործարանում որպես ավագ մեխանիկ:

1989-1991թթ աշխատել է ՀԼԿԵՄ Իջևանի շրջկոմում,որպես հրահանգիչ:

1991-1993թթ աշխատել է Իջևանի ՙՙԳազաչափ՚՚ գործարանում ,որպես ինժեներ-տեխնոլոգ:

1993-1996թթ աշխատել է ՙՙԻջևանի գորգի կոմբինատում՚՚ որպես հերթափոխի վարպետ ,այնուհետև արտադրամասի պետ:

1996թ-ից աշխատում է ՀՀ Տավուշի մարզպետարանում,

2005թ ից զբաղեցնում է մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարճության պետի տեղակալի պաշտոնը:

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:

 

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

ա/ համակարգում է համայնքային ծառայողների գրանցամատյանի հավաքագրման, ճշտման աշխատանքները` լիազորված պետական կառավարման մարմին առաքելու համար.

բ/ համակարգում է համայնքային ծառայողների վերապատրաստման, թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների և ատեստավորումների աշխատանքները և արդյունքների մասին ներկայացնում տեղեկատվություն.

գ/ ամփոփում է համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները.

դ/ իրականացնում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կադրային գործի վարման մեթոդական ղեկավարումը և վերահսկումը.

ե/ մասնագիտական հսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի` պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման նկատմամբ.

զ/ աջակցում է ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման, անցկացման աշխատանքներին.

է/ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն իրենց սեփական և պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման հարցերով.

ը/ կազմակերպում է համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների մարզպետարանի ներկայացուցիչների աշխատանքները.

թ/ աջակցում է մարզի տարածքում քաղաքացիական պաշտպանության և հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման աշխատանքներին.

 

Å/  ³å³ÑáíáõÙ  ¿  Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ  ¨  ï»Õ³Ï³Ý  ÇÝùݳϳé³í³ñٳݠ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ  ÷á˳¹³ñÓ  ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ

ų/ ³å³ÑáíáõÙ  ¿  ѳٳÛÝùÝ»ñÇ  ջϳí³ñÝ»ñÇ,  ³í³·³Ýáõ,  ³é³ÝÓÇÝ  ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,  ³½·³µÝ³ÏãáõÃ۳ݠ Ñ»ï  Ù³ñ½å»ïÇ,  Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ  ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ  ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙÁ  ¨  ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ.

ŵ/  ³ç³ÏóáõÙ  ¿  ½áñ³Ñ³í³ùÇÝ,  ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ.

Å·/  ì³ñãáõÃ۳ݠ å»ïÇÝ  ¿  Ý»ñϳ۳óÝáõÙ  ì³ñãáõÃ۳ݠ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ  Íñ³·ñ»ñÁ©

Ź/  ì³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ  ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ  Çñ  Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ÛÉ  Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó«  å³ßïáݳï³ñ  ³ÝÓ³ÝóÇó  ëï³ÝáõÙ  ¿  ì³ñãáõÃ۳ݠ ³é稠 ¹ñí³Í  ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ  ¨  ËݹÇñÝ»ñÇ  Çñ³Ï³Ý³óٳݠ Ñ»ï  Ï³åí³Í  ³ÝÑñ³Å»ßï  ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ  ¨  ÝÛáõûñ©

Å»/  Æñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ  ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ  ¿  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ«  ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ«  ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ«  ÙÇçÝáñ¹³·ñ»ñ«  ½»Ïáõó³·ñ»ñ  ¨  ³ÛÉ  ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ©

Ž/  ì³ñãáõÃ۳ݠ å»ïÇ  ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ  ϳ٠ Çñ  Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ   ϳñáÕ  ¿  Ññ³íÇñ»É  ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñª  ¹ñ³Ýó  Ù³ëݳÏÇó  ¹³ñÓÝ»Éáí  Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݠ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ  å³ßïáݳï³ñ  ³ÝÓ³Ýó«  Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ«  ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ©

Å¿/  Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ  ¿  ëáõÛÝ  å³ßïáÝÇ  ³ÝÓݳ·ñáí  ë³ÑÙ³Ýí³Í  ³ÛÉ  Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ£

                ì³ñãáõÃ۳ݠ å»ïÇ  ï»Õ³Ï³ÉÝ  áõÝÇ  úñ»Ýùáí«  ³ÛÉ  Çñ³í³Ï³Ý  ³Ïï»ñáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í  ³ÛÉ  Çñ³íáõÝùÝ»ñ  /ëáódzɳϳݠ »ñ³ßËÇùÝ»ñ/  ¨  ÏñáõÙ  ¿  ³Û¹  ³Ïï»ñáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í  ³ÛÉ  å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ  /ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñ/£

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-05-26 17:10:19