Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Անի  Մելիքսեթյան

Անի Մելիքսեթյան

Մարզպետարանի քարտուղարության պետի ժ/պ

(+374 263) 4-23-56 (+374 263) 4 62 58

Կենսագրություն

  Ծնվել է 1972 թվականի հունվարի 6-ին Իջևան քաղաքում, ծառայողի ընտանիքում: 1979-1989թ.թ. սովորել և գերազանցության մեդալով ավարտել է Իջևանի թիվ 1 դպրոցը:
1989-1994թ.թ. սովորել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ժուռանլիստիկայի բաժնում, որն ավարտելով ստացել է ժուռնալիստի որակավորում:
Աշխատանքային փորձ
1996-1997 Տավուշի մարզպետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Մասնագետ

1997-2007 Տավուշի մարզպետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Բաժնի վարիչ
1994-1996 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
Նախապատրաստական կուրսի կազմակերպիչ
1998-2003 Հանրային ռադիոյի ,,Լուրեր,, ծրագրի Տավուշի մարզի թղթակից
2003-2013 ,,Տավուշ,, մարզային թերթի խմբագիր
Կրթություն
1989-1994 ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, ժուռնալիստիկայի բաժին
Ժուռնալիստի որակավորում
1979-1989 Իջևանի թիվ 1 դպրոց
Գերազանցության մեդալ
2003թ. ԱՄՆ Կալիֆորնիայի համալսարան, վերապատրաստման դասընթաց լրագրողների համար
2010թ. ԱՄՆ Մերիլենդի նահանգ, ճանաչողական և վերապատրաստման դասընթաց տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուների համար
2019 թվականին մայիսի 6-ից նշանակվել է ՀՀ Տավուշի մարպետարանի քարտուղարության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար:
Լեզուների իմացություն Հայերեն, ռուսերեն/գերազանց/, ֆրանսերեն, անգլերեն/բառարանով/
Այլ տվյալներ Բազմաթիվ հրապարակված հոդվածներ, նյութեր, տեսանյութեր, խմբագրված գրքեր /,,Տավուշի մարզ,, ,,,Ապրել առողջ,, ճանաչողական-տեղեկատվական բուկլետների շարք և այլն/, մասնակցություն տասնյակից ավելի դասընթացների, վերապատրաստման կուրսերի:
ԸՆտանեկան վիճակ Ամուսնացած, մեկ որդի:

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

ա) կազմակերպում և անցկացնում է մարզպետարանի գործունեության ոլորտին առնչվող հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ Մարզպետի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսներ, հարցազրույցներ, ճեպազրույցներ, հայտարարություններ, պատրաստում է օրվա մամուլի տեսությունը.

 

բ) ապահովում է պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկությունների հրապարակումը  տարին առնվազն մեկ անգամ, իսկ դրանցում կատարված փոփոխությունների դեպքում` 10-օրյա ժամկետում.

 

գ) կազմակերպում է տեղեկություն տալու կարգի մշակումը և հրապարակումը.

 

դ)պատրաստում  և  տարածում է  մամուլի  հաղորդագրություններ, տեսանյութեր, հոդվածներ և հրապարակումներ, իր իրավասությունների շրջանակներում հանդես է գալիս պարզաբանումներով ու հայտարարություններով.

 

ե) ծանուցում է Մարզպետին  և այլ պաշտոնատար անձանց` զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած կարևոր նյութերի մասին և, անհրաժեշտության դեպքում, ապահովում դրանց օպերատիվ արձագանքը.

 

զ) ներկայացնում է առաջարկություններ զանգվածային լրատվության միջոցներով ելույթներում, մշտական թեմատիկ խորագրերում, հեռուստառադիոհաղորդումներում Մարզպետարանի պաշտոնատար անձանց մասնակցության վերաբերյալ և ապահովում է դրանց կատարումը.

 

է) կազմակերպում է աշխատանքային հանդիպումներ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում Մարզպետի և այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ.

 

ը) Մարզպետարանի գործունեության պատշաճ լուսաբանման նպատակով Մարզպետարանի մյուս ստորաբաժանումներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր, այդ թվում` մշակվող իրավական ակտերի նախագծերի պատճեններ և, անհրաժեշտության դեպքում, կազմակերպում է դրանց լուսաբանումն ու հանրային քննարկումը.

 

թ) ապահովում է Մարզպետարանի գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած նյութերի ամփոփման և վերլուծման աշխատանքները.

 

ժ) մասնակցում է  Մարզպետարանում անցկացվող նիստերին, խորհրդակցություններին, քննարկումներին, բանակցություններին, պաշտոնական և աշխատանքային այլ միջոցառումներին և ապահովում դրանց հրապարակայնությունը.

 

ժա)  իր իրավասության սահմաններում ապահովում է հասարակական միավորումների և  այլ կազմակերպությունների հետ կապերը, համատեղ միջոցառումների  լուսաբանման կազմակերպումը

 

ժբ) կազմակերպում է վերլուծական և այլ նյութերի համակարգված արխիվի ստեղծման, իսկ տեխնիկական հնարավորությունների առկայության դեպքում` հեռուստաֆիլմերի, տեսանյութերի պատրաստման և տեղեկագրերի թողարկման աշխատանքները.

 

ժգ) կազմակերպում է Մարզպետարանի ինտերնետային  էջի տեղեկատվական  սպասարկումը.

 

ժդ) սահմանված կարգով կազմակերպում և անցկացնում է Մարզպետարանում լրագրողների հավատարմագրումը.

 

ժե) Օրենքով սահմանված կարգով  ապահովում է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների քննարկման արդյունքների մասին հասարակությանը տեղեկացնելու աշխատանքները.

 

ժզ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակ¬տերի նախագծեր, առա¬¬ջար¬կություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պար¬զա¬բա¬նումներ և ուղե¬ցույցներ մշակելը.

 

ժէ) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողին Հայաստանի Հանրապետության օրենս¬դրու¬թյամբ սահ¬ման¬ված կար¬գով ար¬տա¬հերթ ատեստա¬վո¬րե¬լու, վերա¬պատ¬րաս¬տելու, խրախու¬սե¬լու, կարգա¬պա¬հ¬ական տույժի են¬թար¬կե¬լու վերա¬բերյալ.

 

ժը) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական բնութագիրը.

 

ժթ) համապատասխան առաջարկություն է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիա¬կան ծառայողի բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.

 

ի) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.

 

իա) Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է Բաժնի աշ¬խա¬տանքային ծրա¬գրե¬¬րը.

 

իբ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար ան¬ձան¬ցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.

 

իգ) ստորագրում է Բաժնի անունից պատ¬րաստ¬վող փաս¬տա¬թղթերը.

 

իդ) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախա¬պատ¬¬¬¬րաս¬տում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնոր¬դա¬գրեր, զեկու¬ցա¬գրեր և այլ գրություններ.

 

իե) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհ¬րա¬¬ժեշ¬տության,  ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշ¬¬խատանքներին մաս¬¬նա¬¬գետ¬ներ, փոր¬ձա¬¬գետ¬ներ և գիտական հաստա¬¬¬տու¬թյունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու հա¬մար.

 

իզ) Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապ¬ված, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդա¬կցու¬թյուն¬ներ՝ դրանց մասնակից դարձ¬նելով համապատաս¬խան մարմինների պաշտոնատար ան¬ձանց, մաս¬նա¬¬¬գետների և փորձագետների.

 

իէ) ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապա¬տաս¬¬¬խան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կող¬մից սպա¬սարկ¬վող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կա¬տար¬վող աշխատանք¬նե¬րի վիճակի մասին.

 

իը) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահ¬ման¬ված այլ լիազորություններ:

 

Բաժնի վարիչն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրա-վունքներ (սոցիա¬լա¬կան երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նա¬խա¬տես¬ված այլ պարտա¬կա¬նու-թյուններ (սահ¬մա¬նա¬փա¬կումներ):

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-05-21 17:59:15