Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Միշա  Մխիթարյան

Միշա Մխիթարյան

Աշխատակազմի ՏԻ եւ ՀԳՄ հարցերով վարչության պետ

(+374 263) 3-23-56 (+374 263) 4 22 14, 4 16 97

Կենսագրություն

Միշա Մեսրոպի Մխիթարյանը ծնվել է 1955թ. փետրվարի 25-ին Իջևան քաղաքում:
1962թ. ընդունվել և 1972թ. ավարտել է Իջևանի Գ. Էդիլյանի անվան թիվ 1 դպրոցը:
1973-1975թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում:
1975թ. ընդունվել և 1981թ. ավարտել է հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի այգեպտղաբանջարաբուծական ֆակուլտետը:
1981-1984թթ. աշխատել է Իջևանի շրջանի բույսերի պաշտպանության կայանում որպես ավագ գյուղատնտես: 1984-1988թթ. աշխատել է Իջևանի շրջանի բույսերի պաշտպանության կայանում որպես կայանի պետ:
1988թ. ընդունվել և ավարտել է ՀՀ Կառավարման բարձրագույն դպրոցը:
1988-1991թթ. աշխատել է Ակնաղբյուրի խորհտնտեսության տնօրեն, իսկ 1991-1992թթ`. Ակնաղբյուրի գյուղական խորհրդի նախագահ:
1992-1995թթ. եղել է Իջևանի հացի կոմբինատի տնօրենը: 1995-1999թթ. աշխատել է <<Ագրոգիտասփյուռ>> ձեռնարկության Իջևանի շրջանի համակարգող:
1999-2000թթ. պաշտոնավարել է ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի գյուղատնտեսության բաժնի վարիչի պաշտոնում:
2000թ.-ից մինչ օրս աշխատում է ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության պետ:
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

ա/ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկում է պետության կողմից համայնքին պատվիրակված լիազորությունների կատարման ընթացքը և պարտադիր լիազորությունների կատարումը.

բ/ իրականացնում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կադրային գործի վարման մեթոդական ղեկավարումը և վերահսկումը.

գ/ տրամադրում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն համայնքների ղեկավարներին աշխատակազմերի վերակազմակերպման, կառուցվածքային փոփոխության և լուծարման ժամանակ համայնքային ծառայության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ.

դ/ իրավականացնում է հսկողություն համայնքի ղեկավարի սեփական և համայնքի ավագանու լիազորությունների նկատմամբ.

ե/ մասնագիտական հսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի` պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման նկատմամբ.

զ/ մասնակցում է միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և համայնքների խոշորացման աշխատանքներին.

է/ առաջարկություն է ներկայացնում Մարզպետին` ՏԻՄ-երի որոշումները, գործողությունները և անգործունեությունը դատարան բողոքարկելու վերաբերյալ.

ը/ աջակցում է ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման, անցկացման աշխատանքներին.

թ/ նախապատրաստում է համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր աշխարհագրական օբյեկտների անվնափոխման և անվակոչման վերաբերյալ.

ժ/ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն իրենց սեփական և պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման հարցերով.

ժա/ Օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում` Մարզպետի հանձնարարությամբ, կազմակերպում և իրականացնում է մարզի տարածքում համապատասխան մարզային ծրագրերով նախատեսված արտակարգ իրավիճակների վերացման, տարերային և տեխնոլոգիական աղետների կանխման, վտանգի նվազեցման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ աշխատանքները,

ժբ/ մասնակցում է հանրապետական համապատասխան ծրագրերով նախատեսված, ինչպես նաև օպերատիվ բնույթի միջոցառումների իրականացմանը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, բնակչությանը ներգրավում է քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացմանն, տարերային և տեխնոլոգիական աղետների հետևանքների վերացման աշխատանքներին

Å·/  ѳٳϳñ·áõÙ  ¿  Ù³ñ½Ç  ï»Õ³Ï³Ý  ÇÝùݳϳé³í³ñٳݠ ¨  ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý  ·áñͳ¹Çñ  Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ  ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ,  ³å³ÑáíáõÙ  ÷á˳¹³ñÓ  ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ

Ź/  í»ñÉáõÍáõÙ  ¿  Ù³ñ½Ç  ѳٳÛÝùÝ»ñÇ  ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý  ½³ñ·³óٳݠ  Çñ³íÇ׳ÏÁ«  µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ  Ññ³ï³å  ѳñó»ñÁ  ¨  ¹ñ³Ýó  í»ñ³µ»ñ۳ɠ ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ

Å»/ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ ¿ å³ïñ³ëïáõÙ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ·áñͳ¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ѳٳñ.

Ž/ Ù³ñ½Ç ï³ñ³Íùáõ٠ѳñϳÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, ϳåÇ, ¿É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ¨ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý ·áñͳ¹Çñ Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ù³ñ½å»ïÇ ÏáÕÙÇó ³ÝóϳóíáÕ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

Å¿/ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ѳϳѳٳ׳ñ³Ï³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.

ÅÁ/ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõ٠ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ  ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇ í³ñÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ.

ÅÃ/ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý, ó÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ ¨ ³ï»ëï³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý ¨ ë³ÑÙ³Ý&am

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-08-17 15:32:17