Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Ֆելիքս  Ափինյան

Ֆելիքս Ափինյան

Մարզպետարանի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

էլ. փոստ

, (+374 263) 4 22 20

Կենսագրություն

Ծնվել է 1959թ.ապրիլի 20-ին Իջևանի շրջանի  Խաշթառակ գյուղում

1976-1977թթ. աշխատել է Իջևանի գորգագործական կոմբինատում

1977-1978թթ. սովորել է Երևանի թիվ 9 տեխնիկական ուսումնարանում

1978-1980թթ.սովորել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Կիրովականի մասնաճյուղում

1980-1982թթ.ծառայել է սովետական բանակում

1982թ. աշխատել է բանվոր, Խաշթառակի սովխոզում.

1982-1986թթ.շարունակել է ուսումը Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում և ստացել  ինժեներ-շինարարի որակավորում

1986թ.աշխատել է բանվոր Խաշթառակի սովխոզում

1986-1987թթ.աշխատել է 3-րդ կարգի բետոնագործ գորգագործական կոմբինատում,

1987-1997թթ.եղել է ավագ ինժեներ Իջևանի քաղխորհրդի գործկոմում

1997-1999թթ.աշխատել է բաժնի վարիչ Իջևանի քաղաքապետարանի հողօգտագործման, բնության և շրջակա միջավայրի պահպանման բաժնում.

1999-2001թթ.աշխատել է ՀՀ  Տավուշի մարզպետարանի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի առաջատար մասնագետ

2001-2002թթ. աշխատել է ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կապիտալ շինարարության բաժնի  վարիչ, քաղաքաշինության վարչությունում գլխավոր մասնագետ

2002թ. դեկտեմբերի 5-ին նշանակվել է ՀՀ  Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

     Ամուսնացած է,ունի երկու զավակ և երկու թոռնիկ:

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

³/  ²å³ÑáíáõÙ  ¿  Ù³ñ½ËáñÑñ¹Ç  ÝÇëï»ñÇ,  Ù³ñ½å»ïÇ  ¨  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ջϳí³ñÇ  Ùáï  Ññ³íÇñíáÕ  ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,  ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  í³ñáõÙÁ,

µ/  ²ßËï³Ï³½ÙÇ  ջϳí³ñÇÝ  Ý»ñϳ۳óÝáõÙ  ¿  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ  ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ  ¨  ³é³ÝÓݳóí³Í  ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ  ·áñÍáõÝ»áõÃ۳ݠ í³ñ³µ»ñÛ³É,

·/  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ջϳí³ñÇ  ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ  ³å³ÑáíáõÙ  ¿  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ³é³ç³ï³ñ  ¨  Ïñïë»ñ  å³ßïáÝÝ»ñ  ½µ³Õ»óÝ»Éáõ  ѳٳñ  ³ÝóϳóíáÕ  ÙñóáõÛÃÇ  ¨  ³Û¹  å³ßïáÝÝ»ñÁ  ½µ³Õ»óÝáÕ  ù³Õ³ù³ódzϳݠ ͳé³ÛáÕÝ»ñÇ  ³ï»ëï³íáñٳݠ ݳ˳å³ïñ³ëï³Ï³Ý  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ  Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ©

¹/  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ջϳí³ñÇ  ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ  Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ  ¿  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ  ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ  ÏáÝÏñ»ï  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ  ѳٳϳñ·áõÙÁ©

»/  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ջϳí³ñÇÝ  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ  г۳ëï³ÝÇ  гÝñ³å»ïáõÃ۳ݠ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ  ë³ÑÙ³Ýí³Í  ϳñ·áí  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇÝ  ³Ùñ³óí³Í  å»ï³Ï³Ý  ·áõÛùÁ«  ³Û¹  ÃíáõÙª  ýÇݳÝë³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñÁ  ïÝûñÇÝ»Éáõ  í»ñ³µ»ñ۳ɩ

½/  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ջϳí³ñÇ  ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ  Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ   ¿  ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ  ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝ©

¿/  Çñ  Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ  ³ÛÉ  Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó  ¨  å³ßïáݳï³ñ  ³ÝÓ³ÝóÇó  ëï³ÝáõÙ  ¿  ³ÝÑñ³Å»ßï  ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  ¨  ÝÛáõûñ©

Á/  Çñ  Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ  ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ  ¿  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ«  ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ«  ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ«  ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ«  ½»Ïáõó³·ñ»ñ  ¨  ³ÛÉ  ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ©

Ã/  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ  Õ»Ï³í³ñÇ  ·ÇïáõÃÛ³Ùµ«  ϳñáÕ  ¿ Ññ³íÇñ»É  ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñª  ¹ñ³Ýó  Ù³ëݳÏÇó  ¹³ñÓÝ»Éáí  å³ßïáݳï³ñ  ³ÝÓ³Ýó«  Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ  ¨  ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ©

Å/  Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ  ¿  ëáõÛÝ  å³ßïáÝÇ  ³ÝÓݳ·ñáí  ë³ÑÙ³Ýí³Í  ³ÛÉ  Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ£

                ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ջϳí³ñÇ  ï»Õ³Ï³ÉÝ  áõÝÇ  ûñ»ÝùÝ»ñáí«  ³ÛÉ  Çñ³í³Ï³Ý  ³Ïï»ñáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í  ³ÛÉ  Çñ³íáõÝùÝ»ñ  /ëáódzɳϳݠ »ñ³ßËÇùÝ»ñ/  ¨  ÏñáõÙ  ¿  ³Û¹  ³Ïï»ñáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í  ³ÛÉ  å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ  /ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñ/£

 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-11-27 16:44:22